MENU 

VIII RAJD GALERIA POMORSKA - 25 czerwca  2016r. - Sobota.  

I.    Cel imprezy.

1.    Popularyzacja turystyki rowerowej.
2.    Popularyzacja  jazdy rowerem w mieście  Bydgoszczy jako doskonałej formy komunikacji.
3.    Popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.
4.    Działania ekologiczne na rzecz ochrony środowiska.
5.    Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
6.    Popularyzacja turystycznych imprez  jako doskonałej formy wypoczynku.
7.    Działania ekologiczne na rzecz ochrony środowiska.


II.    Nazwa  imprezy.

VIII RAJD ROWEROWY GALERIA POMORSKA.

III.  Termin imprezy.

•    25 czerwca 2016r., Sobota

IV.  Miejsce i ilość uczestników.

1.    Start rajdu o godz.12:00 - parking przy Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy od ul.Fabrycznej.
2.    Zbiórka uczestników od godz.9:00 - parking przy Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy.
3.    Ilość uczestników – ok. 1500 rowerzystów.

V.    Organizatorzy.

1.    GALERIA POMORSKA.
2.    Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „ROWEROWA BRZOZA”.
3.    Osoby kontaktowe:
•     Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza - Zbigniew Wiśniewski tel. 52 323 20 21.
•     Galeria Pomorska – tel. Izabella Knitter-Chmara tel. 52 58 556 22.

VI.    Patronat medialny rajdu.

•    Radio ESKA.

VII.    Trasa rajdu.

1.    Trasa rajdu jest wytyczona przez organizatora i przebiega ulicami Bydgoszczy ze startem na parkingu Galerii Pomorskiej,
       Bydgoszcz od strony ul.Fabrycznej   i metą w Myślęcinku na polanie przy stawach.
2.    Przejazd rowerzystów drogami publicznymi będzie w całości zabezpieczony przez Policję na
       zasadach wykorzystania pasa ruchu drogowego w sposób szczególny.

VIII.    Program rajdu.

25 czerwca 2016r., sobota -  Bydgoszcz  parking przy Galerii Pomorskiej ul.Fabryczna:
•    godz.9:00 – godz.11:30  przyjmowanie uczestników rajdu, wydawanie pakietów startowych   – parking przy Galerii Pomorskiej,
•    godz.11:30 – odprawa techniczna i przygotowanie się do startu rajdu,
•    godz.12:00 – start rajdu,
•    godz.12:00 – 12:45 przejazd rajdu ulicami Bydgoszczy,
•    godz.13:00 – przyjazd rajdu na metę - Myślęcinek,
•    godz.13:20 – na mecie rajdu,  napoje i ciepły posiłek dla uczestników, którzy zarejestrowali się przez Internet i otrzymali nr startowy,
•    godz.13:30 – 15:00 konkursy rajdowe,
•    godz.15:30-16:00 – zakończenie rajdu.


IX.    Warunki uczestnictwa  w   rajdzie.

1.    Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
2.    Prawo do startu mają osoby, które ukończyły 12 lat.
3.    Osoby w wieku poniżej 12 roku życia biorą udział w rajdzie tylko pod stałą opieką osobą dorosłej.
4.    W rajdzie biorą udział również osoby niepełnosprawne poruszające się na rowerach poziomych.
5.    Każdy uczestnik rajdu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu dostępnym na stronie
       organizatora www.rowerowabrzoza.pl lub w dniu rajdu w biurze rajdu.
6.    Zgłoszenia do  rajdu można dokonać przez Internet na stronie www.rowerowabrzoza.pl  
       do dnia 20 czerwca.
6.    Po 20 czerwca zgłoszenia uczestników przyjmowane będą tylko osobiście w dniu rajdu przy wejściu
       do Galerii Pomorskiej w godz. 9:00-10:00.
7.     Przez zgłoszenie się do rajdu  przez Internet lub osobiście w dniu rajdu, każdy uczestnik akceptuje
       w całości warunki regulaminu i poniższą klauzulę:


Uczestnik zgłaszając się do rajdu  akceptuje w całości regulamin i  następującą klauzulą:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją VIII  RAJD ROWEROWY GALERIA POMORSKA nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo. W przypadku startu młodzieży poniżej 12 lat - biorą udział w rajdzie pod opieka osoby dorosłej. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z moją osobą, a także listy startowe z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
Swoim zgłoszeniem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu RAJDU GALERIA POMORSKA i akceptuję go w całości.

8.    Uczestnicy którzy zgłoszą się przez Internet otrzymują w kolejności nr startowe.
       Nr startowe będą wydawane dla uczestników do nr 1 500.
9.    Pierwsze 600 osób, które zgłosi się przez Internet  otrzyma pamiątkowy t-shirt,
       następne 250 osób otrzyma czapeczki.
10.  Dla każdego uczestnika jest  nr startowy ( do nr 1 500 ).
      Pierwsze 500 osób zarejestrowanych przez Internet, otrzyma imienne nr startowe.
10.  Odbiór t-shirtów, czapeczek  oraz  kamizelek odblaskowych uczestnik rajdu musi odebrać w dniu rajdu
      przed startem  w godz. 9:00 -  11:15.
11.  Dzieci jadące w rajdzie otrzymają  specjalne odblaski.


X.    Uczestnicy rajdu są zobowiązaniu do:

1.   Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownika rajdu oraz opiekunów rajdu ubranych
      w kamizelki odblaskowe (pilotów).  
2.   Posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu,
     który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się rowerem  po drogach.
3.   Rajd będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym. Przejazd rajdu zabezpiecza Policja,
      nie mniej jednak uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się
      bezwzględnie  przestrzegać przepisy o ruchu drogowym.
4.    Rajd odbędzie się bez  względu na warunki atmosferyczne.
5.    Posiadana sprawnego technicznie roweru.
6.    Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego
       jego wykonania oraz powninien być odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
7.    Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią.
8.    W trakcie całej  imprezy - rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
9.    Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać.
       Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
10.   Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszcza się blokowania ruchu innych uczestnikom. 
11.   Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów,
        wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju uczestnika
       muszą odbywać się w miejscu nie utrudniającym  jazdy innym uczestnikom rajdu.
12.   Wszyscy uczestnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
13.   W przypadku nie możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny,
        uczestnik powinien dzwonić na odpowiedzi telefon alarmowy znajdujący się na nr startowym.
14.  Uczestnik który nie może kontynuować jazdy jest zabierany włącznie z rowerem
       przez samochód techniczny na metę rajdu.

XI.  Opłaty i świadczenia dla uczestników.

1.  Udział w rajdzie dla wszystkich jest nieodpłatny.
2.  Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymują :
•    ciepły posiłek na mecie rajdu dla nr startowych od 1 do 1 000,
•    zabezpieczenie medyczne w trakcie rajdu,
•    pamiątkowe t-shirt, czapeczki,  odblaski otrzymują uczestnicy rajdu zgodnie z zasadami
     określonymi w  rozdziale IX regulaminu.


XII. Konkurencje.

W tym roku GALERIA POMORSKA przekaże 2 zł za każdego uczestnika rajdu rowerowego na cele Społeczne.

    RODZINA RAJDU - najliczniejsza rodzina jadąca w rajdzie ( mama , tata i dzieci ).
    W przypadku tej samej ilości dzieci decyduje wiek najmłodszego dziecka - nagroda główna sprzęt sportowo-turystyczny.
    JAZDA ŻÓŁWIEM - konkurs najwolniejsza jazda rowerem - najlepszych 5 uczestników, przechodzi do finału -nagroda główna rower.
    WYŚCIG  MALUCHÓW - wyścig rowerowy tylko dla najmłodszych uczestników  na polanie na dystansie 200m.
    Wszystkie maluchy na mecie wyścigu otrzymują  nagrody pocieszenia.
    PRZEBRANY ROWERZYSTA - wśród uczestników wybierzemy 10 najlepiej przebranych rowerzystów, 
     5 kobiet i 5 mężczyzn, którzy dalej  wezmą  udział w konkursie sprawnościowym - nagroda główna rower.


XIII. Postanowienie końcowe.

1.    Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
2.    Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy rajdu.
3.    W czasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
4.    Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
6.    Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
7.    Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności  za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników  rajdu w których 
       brali oni udział.
8.    W rajdzie uczestnik  startuje  na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
      a  w razie wypadku nie  będzie  dochodzić  odszkodowania od organizatorów.
9.    Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów  prawa uczestnik odpowiada osobiście.
10.  Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach
       oraz materiałach promocyjnych  organizatorów i patronów medialnych.
11.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
12.  W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.
       Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Koordynator  rajdu   : Zbigniew Wiśniewski