Matex
ŁAM
Biblioteka Łabiszyn
ŁDK Łabiszyn
Burmistrz Łabiszyna

Regulamin

 

Regulamin

Regulamin Łabiszyńskiego Biegu Świętojańskiego

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami Łabiszyńskiego Biegu Świętojańskiego są UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LIDER oraz URZĄD MIASTA I GMINY ŁABISZYN

 2. Partnerami  Biegu są ŁABISZYŃSKA AKTYWNA MŁODZIEŻ, MARTEX MEBLE, BIBLIOTEKA ŁABISZYN oraz ŁABISZYŃSKI DOM KULTURY

 3. Uczestnikiem Biegu jest każda osoba, która prawidłowo wypełniła formularz rejestracyjny, wniosła opłatę startową oraz podpisała oświadczenie przy odbiorze Numeru Startowego.

 4. Łabiszyński Bieg Świętojański – bieg uliczny na dystansie ok 5 km oraz Nordic Walking na dystansie ok 5 km, zwane dalej Biegiem.

 5. Imprezą towarzyszącą są biegi dziecięce.

 

II. Cele

 1. Upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking jako najprostszych form ruchu.

 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Łabiszyna i okolic.

 3. Promocja Miasta i Gminy Łabiszyn.

 4. Wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach  generalnych na dystansie 5 km.

 

III. Termin i miejsce, informacje podstawowe

 1. Bieg odbędzie się 09.06. 2019 r. (niedziela) o godzinie 13:00 w Łabiszynie, start i meta biegu znajdować się będzie na terenie Stadionu Miejskiego w Łabiszynie przy ul. Żnińskiej.

 2. Wszelkie informacje organizacyjne oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.bieg.labiszyn.pl najpóźniej 14 dni przed datą Biegu.

 3. Trasa Biegu nie będzie objęta atestem.

 4. Trasa Biegu będzie oznakowana co 1 km.

 5. Punkt z napojami dla Uczestników będzie znajdował się przy starcie/mecie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godziny i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.bieg.labiszyn.pl oraz na społecznościowych stronach profilowych Biegu (https://www.facebook.com/labiszynskibiegswietojanski/).

 7. Długość trasy: 5 km. Bieg miejski na nawierzchni asfaltowej.

 8. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godzinę. Organizator ma prawo do zmiany limitu czasu w dniu Biegu.

 9. Uczestnicy na trasie Biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń sędziów, ratowników medycznych, organizatora i wolontariuszy.

 

IV. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa

 1. W biegu może startować każda osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia – za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

 2. Organizator wprowadza limit uczestników: 300 osób (łącznie bieg + Nordic Walking). Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie Uczestników, o czym poinformuje Uczestników na stronie internetowej www.bieg.labiszyn.pl oraz podpisanie oświadczenia przy odbiorze Pakietu Startowego.

 3. Rejestracja za pomocą formularza, do którego link dostępny jest na stronie www.bieg.labiszyn.pl  trwa do dnia 02.06.2019 r. godz. 23:59.

 4. Zapisy w dniu Biegu – w Biurze Zawodów w Łabiszynie, w pobliżu startu do zawodów – w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

 5. Uczestnicy Biegu będą weryfikowani w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości i podpisanie oświadczenia (karty startowej).

 6. Przekazanie formularza rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej i jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 7. W przypadku zgłoszeń grupowych (drużyna/klub) np. firmy branżowe, kluby, itp. wymagana jest standardowa rejestracja zawodników za pomocą formularza rejestracyjnego.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego wpisu do formularza rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

 9. Regulamin i link do formularza rejestracyjnego są dostępne na stronie www.bieg.labiszyn.pl .

 10. Uczestnik winien wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

 11. Uczestnik zostanie powiadomiony o przydzieleniu Numeru Startowego poprzez opublikowanie Listy Startowej na  www.bieg.labiszyn.pl oraz wywieszeniu Listy Startowej w dniu Biegu w pobliżu Biura Zawodów.

 12. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.  Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

 13. Organizator nie zapewnia  jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

 15. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu ulicznym na dystansie 5 km oraz świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia.

 16. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolni do udziału w zawodach oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze Zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazańzdrowotnych do wysiłku fizycznego. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.

 17. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną  w pobliżu miejsca startu/mety.

 18. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać Numery Startowe (wydane w pakiecie startowym) przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej.

 19. Zasłanianie Numeru Startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.

 

V. Opłata Rejestracyjna

 1. Opłata Rejestracyjna za udział w Biegu:

  Terminy

  Pakiet z koszulką

  Pakiet bez koszulki

  Do 07.04.2019

  40,00 zł

  30,00 zł

  Od 08.04.2019 do 28.04.2019

  45,00 zł

  35,00 zł

  Od 29.04.2019 do 26.05.2019

  50,00 zł

  40,00 zł

  Od 27.05.2019 do 02.06.2019

  Brak możliwości zakupienia

  40,00 zł

  09.06.2019 – biuro zawodów

  11:00 – 12:30

  Brak możliwości zakupienia

  60,00 zł

   

od 03.06.2019 do 08.06.2019 REJSTRACJA NIE BĘDZIE PROWADZONA.

 

 1. Opłatę rejestracyjną należy dokonać poprzez system płatności Transferuj.

 2. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora.

 3. Brak płatności z tytułu Opłaty Rejestracyjnej w ciągu 4 dni od daty rejestracji Uczestnika skutkuje usunięciem Uczestnika z Listy Startowej.

 4. Płatności realizowane są przelewami (przelew elektroniczny, przekaz pocztowy) za pomocą systemu płatności generowanego automatycznie po rejestracji. W dniu startu 09.06.2019 r. płatności przyjmowane będą wyłącznie gotówką w Biurze Organizatora.

 5. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

 6. Nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego Uczestnika.

 7. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników Biegu – musi to zaznaczyć w uwagach do formularza oraz w opisie przelewu. Uczestnik taki jest zobligowany do sprawdzenia poprawności wniesionych opłat i zweryfikowania na listach startowych publikowanych na bieżąco na www.bieg.labiszyn.pl , czy wszystkie opłaty zostały prawidłowo zaksięgowane.

 8. Po dokonaniu rejestracji i wniesieniu Opłaty Rejestracyjnej (płatności online - transferuj), dane Uczestnika zostaną umieszczone na Liście Uczestników Łabiszyńskiego Biegu Świętojańskiego.

   

VI. Pakiet Startowy

 1. Po wysłaniu Formularza Rejestracyjnego oraz uiszczeniu Opłaty Rejestracyjnej i podpisaniu oświadczenia (karty startowej) Uczestnik otrzyma Pakiet Startowy, w skład którego wchodzą:  koszulka (opcjonalnie, wymagana rejestracja i oplata rejestracyjna do 26.05.2019), bidon, numer startowy, chip, medal okolicznościowy (otrzymany po ukończeniu biegu) i inne elementy zależne od hojności Sponsorów.

 2. Organizator nie gwarantuje wszystkim zgłoszonym Uczestnikom pełnego Pakietu Startowego. Pełen Pakiet otrzyma pierwsze 300 Uczestników (łącznie bieg + Nordic Walking), którzy opłacą wpisowe i odbiorą Pakiet.

 3. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

 4. Pakiet startowy będzie można obebrać w MARTEX MEBLE , UL. SPÓŁDZIELCZA  , 89-210 ŁABISZYN przed biegiem w dniach:

               07.06.2019 -  w godzinach 9:00 - 17:00

               08.06.2019 -  w godzinach 9:00 - 13:00

               w dniu biegu 09.06.2017 od godz.11:00 w BIURZE ZAWODÓW  w okolicy startu na Stadionie Miejskim

 

VII. Pomiar i limit czasu

 1. Pomiar czasu będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

 2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.

 3. Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać Numer Startowy przypięty w widocznym miejscu oraz zamocowany do odzieży chip do pomiaru czasu.

 4. Organizator określa limit czasu ukończenia Biegu: 1 godzina . Ostateczna decyzja o zmianach limitu czasu w dniu Biegu należy do Organizatora.

 5. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limicie czasu nie zostaną sklasyfikowani na linii mety. Ostateczna decyzja o klasyfikacji zawodników nie  kończących biegu w limicie czasu należy do Organizatora.

   

VIII. Biuro Zawodów, depozyt

 1. Odbiór numeru i pakietu startowego Uczestnika przez inne osoby będzie możliwy po okazaniu oświadczenia wraz z kopią dowodu tożsamości Uczestnika.

 2. W pobliżu mety Biegu Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu, szatni oraz sanitariatów.

 3. W depozycie zabrania się pozostawiania rzeczy wartościowych oraz dokumentów.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników w depozycie oraz bez opieki w trakcie Biegu.

 5. Pakiet startowy będzie można obebrać w MARTEX MEBLE , UL. SPÓŁDZIELCZA  , 89-210 ŁABISZYN przed biegiem w dniach:

             07.06.2019 -  w godzinach 9:00 - 17:00

               08.06.2019 -  w godzinach 9:00 - 13:00

               w dniu biegu 09.06.2019 od godz.10:30 w  BIURZE ZAWODÓW  w okolicy startu na Stadionie Miejskim

 

IX. Klasyfikacje i nagrody

 1. W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja

OPEN (dla wszystkich uczestników biegu)

  • Osobno  dla kobiet i mężczyzn biorących udział w biegu 5km

  • Osobno dla kobiet i mężczyzn biorących udział w Nordic Walking 5km

 

OPEN – GMINA ŁABISZYN (dla mieszkańców gminy łabiszyn)

  • Osobno  dla kobiet i mężczyzn biorących udział w biegu 5km

  • Osobno dla kobiet i mężczyzn biorących udział w Nordic Walking 5km

 

Organizator nie przewiduje dodatkowych klasyfikacji.

 1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.

 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu oraz Nordic Walking otrzymają puchary lub trofea.

 3. Organizator rozdysponuje ewentualne nagrody wśród uczestników, którzy ukończyli Bieg według zajętych miejsc w klasyfikacji oraz na zasadach podanych podczas dekoracji.

 4. Warunkiem otrzymania nagrody jest ukończenie Biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii dekoracji wraz z okazaniem Numeru Startowego.

   

X. Biegi dziecięce

 1. Podczas imprezy odbędą się biegi dla dzieci z podziałem na kategorie wiekowe:

 • bieg malucha do 4 lat - dystans 50 m

 • bieg przedszkolaka 4-6 lat - dystans 100m

 • bieg szkolniaka 7-9 lat - dystans 200m

 • bieg ucznia 10-13 lat – dystans 350m

 • biegi młodzieżowe 14-17 lat - dystans 450m

 1. Zgłoszenia na biegi dla dzieci odbywać się będą na 2 sposoby:

 • elektronicznie na stronie www.bieg.labiszyn.pl

 • w biurze zawodów w dniu startu – jeżeli będą jeszcze dostępne pakiety startowe.

 1. Biegi dziecięce są zwolnione z opłaty startowej, chyba że zamawiana będzie koszulka startowa – wtedy opłata będzie wynosiła 15 zł

 2. Pakiet startowy dla dzieci będzie zawierał numer startowy, pamiątkowy medal (po ukończeniu biegu) oraz napój i słodką niespodziankę oraz jeżeli będzie zamówiona i opłacona - koszulka.

 3. Biegi dla dzieci nie będą pomiarowane ani klasyfikowane, każdy uczestnik otrzyma pakiet wymieniony w pkt. 2

 4. Jeżeli ilość dzieci w danej kategorii wiekowej będzie duża, Organizator podzieli kategorie na mniejsze grupy startowe, zeby zapewnić bezpieczeństwo. Jeżeli natomiast ilość uczestników w danej kategorii wiekowej nie będzie zagrażał bezpieczeństwu uczestników podział nie będzie wprowadzany.

 

XI. Polityka prywatności

1. Wszyscy uczestnicy startując w Łabiszyńskim Biegu Świętojańskim wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu imprezy, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

2. Uczestnicy poprzez dokonanie zgłoszenia uczestnictwa wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora: Łabiszyński Dom Kultury z siedzibą w Łabiszynie, ul. Parkowa 1, danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia w celu i zakresie niezbędnym do organizacji Łabiszyńskiego Biegu Świętojańskiego.

3. Uczestnicy Biegu poprzez dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w zawodach wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o innych wydarzeniach sportowych.

4. KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łabiszyński Dom Kultury ul. Parkowa 1, 89-210 Łabiszyn, telefon: 52 384 41 10.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji IV Łabiszyńskiego Biegu Świętojańskiego

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym, w celu właściwej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom biegu, w tym w szczególności firmie realizującej zapisy do biegu i usługi pomiaru czasu oraz opracowania wyników biegu.

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych małoletniego niniejszą zgodę wyraża przedstawiciel ustawowy.

 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w imprezie.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

5. Udział w biegu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

XII. Postanowienia końcowe

 

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

 3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 5. Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Biegu.

 6. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów po zakończeniu biegu po uiszczeniu opłaty 300 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu.

 7. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w Łabiszyńskim Biegu Świętojańskim oraz zwolniony jest z obowiązku naprawiania takich szkód.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na www.bieg.labiszyn.pl