Regulamin

I BIEG WOLNOŚCI

 BIEG CHARYTATYWNY DLA OLIWKI

I. CEL IMPREZY:

 • pozyskanie środków na leczenie OLIWKI HOFFMAN – propagowanie działań charytatywnych, społecznych jako lekcja postawy obywatelskiej i świadomości społecznej wobec najbardziej potrzebujących;
 • promocja rozwiązań systemowych, dzięki którym konkretni ludzie pomagają konkretnemu człowiekowi;
 • propagowanie zdrowego trybu życia wśród społeczności lokalnej;
 • popularyzacja nordic walking jako prozdrowotnej aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich;
 • promocja Gminy i Miasta Jastrowie;

II. TERMIN:

I Bieg Wolności odbędzie się w dniu 11.08.2019 r.

III. MIEJSCE

 • 64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego (na terenie „Arena Festiwal, 1 Dzień Wolności”).

IV. ORGANIZATORZY I PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

 • GMINA I MIASTO JASTROWIE,
 • OŚRODEK KULTURY JASTROWIE,
 • GRUPA BIEGOWA „ROZBIEGANE JASTROWIE”,
 • GRUPA BIEGOWA „ ZABIEGANI NOCĄ” ,
 • GRUPA NORDICOWA „KIJOWE SIOSTRY”,
 • FUNDACJA HERKULES ALL SPORTS – Obsługa techniczna i pomiar czasu,
 • STOWARZYSZENIE MOTOCYKLISTÓW „FREEDOM”,

V. PROGRAM WYDARZENIA

 • godz. 10.50 – uroczyste otwarcie;
 • godz. 11.00 – start biegu głównego – 5,30 km ;
 • godz. 11.05 – start nordic walking – 5,30 km;
 • godz. 12.30 – start biegu dla dzieci do lat 7 – 300 m;
 • godz. 13.00 – start biegu dzieci od 8 lat do 15 – 600 m;
 • godz. 14.00 – uroczyste podsumowanie biegów i nordic walking.

VI. ZAPISY

 • On-line do dnia 05.08.2019 r. do godziny 23:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: herkules.org.pl
 • W biurze zawodów w dniu zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się przy ulicy 64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego (teren imprezy „Arena Festiwal, I Dzień Wolności”), które czynne będzie: 11.08.2019r. od godz. 08:00 – 10:00.

VII. OPŁATA STARTOWA

1. Wysokość minimalnej opłaty startowej dla jednego zawodnika:

 • dorośli – wykupienie cegiełki o wartości minimum 30 zł lub więcej*;
 • dzieci – biegną bezpłatnie*

*z uwagi na charytatywny charakter biegu mogą Państwo wpłacać kwotę wyższą niż
przewidziane opłaty startowe, każda cegiełka to wartość 10 zł.

2. Opłatę startową należy wpłacić bezpośrednio na konto Fundacji Złotowianka: Rachunek : 25 8944 0003 0002 7430 2000 0010  w tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna na rzecz OLIWKI HOFFMAN”

3. Po dokonanej wpłacie należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres: gorasylwester@poczta.onet.pl tylko i wyłącznie na tej podstawie opłata startowa zostanie zweryfikowana.

 4. Prosimy o wpłaty indywidualne – ułatwi to weryfikację biorących udział w biegu.

 5. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

100 pierwszych opłaconych otrzyma dodatkowo w pakiecie koszulkę techniczną

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki  oraz Polskiej Federacji Nordic Walking. Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Pomiar elektroniczny czasu za pomocą chipów zwrotnych umieszczonych na bucie zawodnika dotyczy biegu głównego i nordic walking . Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora : czas-start24.pl

3. Do biegu głównego dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończony 16 rok życia. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w imprezie.

Do biegu dla dzieci dopuszczeni zostaną zawodnicy do 16 roku życia.

4. Do marszu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończony 12 rok życia. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w imprezie.

5. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

 • W biegu na dystansie 5,30 km oraz nordic walking nie prowadzi się klasyfikacji w kategoriach wiekowych.

6. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu i marszu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

7. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu oraz marszu.

IX. WYRÓŻNIENIA

W BIEGACH I NORDIC WALKING

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 • za miejsca I – VI puchar – wyróżnienie.

Wszyscy uczestnicy na mecie otrzymają medal okolicznościowy, oraz posiłek regeneracyjny;

W BIEGACH DLA DZIECI

 • bieg dzieci ma charakter rekreacyjny, każdy uczestnik otrzyma medal na mecie.

X. TRASA

 1. START i META: 64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego (Koło Stadionu miejskiego)
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega  100% po terenie leśnym (dukty leśne)

 

XI. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w oznaczonym namiocie.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XII. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu oraz marszu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg oraz marsz odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu .
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu oraz marszu, wynikające z winy uczestników .
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu lub marszu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu oraz marszu upoważnia do otrzymania posiłku i wody na trasie.
 14. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).
 15. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, Policja, motocykliści, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 16. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 17. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem:  okjastrowie.pl lub  biuro@herkules.org.pl tel. 691 116 224, 602212009.