Regulamin - Biegów dzieci - Przez metry po kilometry

I. ORGANIZATOR

 1. Klub Biegacza „Goch” Bytów.
 2. Kompleks Basenowo – Rekreacyjny „NIMFA” Sp.z.o.o.
 3. Urząd Miasta w Bytowie.
 4. Starostwo Powiatowe w Bytowie.

II. CEL

 1. Zachęcenia dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej.
 2. Uczczenie otwarcia boiska lekkoatletycznego w Bytowie.
 3. Uczczenie Jubileusz 10-lecia Klubu Biegacza „GOCH” Bytów.
 4. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się dnia 21 września 2019 r. w Bytowie woj. Pomorski w ramach  Festynu Biegowego BIEGAJ Z GOCHEM.

 2. Bytów – stadion lekkoatletyczny ul. Brzozowa.

 3. Szczegółowy plan startów:

 • bieg na 100 m – godz. 9:00
 • bieg na 400 m – godz. 9:15
 • bieg na 1000 m – godz. 9:30

Organizator zastrzega sobie możliwość większej ilości startów i podziału poszczególnych grup wiekowych na mniejsze podgrupy. W takiej sytuacji godziny startów mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach informacje będą zamieszczone na stronie www.klubbiegaczagoch.pl

Długość tras: 100 m, 400 m i 1000 m. Dystans uzależniony jest od wieku Uczestnika:

 • w biegu na dystansie 100 m biorą udział dzieci z roczników 2016, 2015, 2014, 2013;
 • w biegu na dystansie 400 m biorą udział dzieci z roczników 2012, 2011, 2010, 2009, 2008;
 • w biegu na dystansie 1000 m biorą udział dzieci z roczników 2007, 2006, 2005, 2004, 2003.

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu prawo startu mają dzieci w wieku od 3 do 16 roku życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. 
 3. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji i otrzymają numer startowy.
 5. Zgłoszenia będą przyjmowanie od 9 marca 2019 roku do 13 września 2019 roku.
 6. Za zgłoszenie uważa się opłacenie opłaty startowej.

www.biegibytow.pl

www.herkules.org.pl

Opłata startowa wynosi:

 • 15 zł do dnia 13 września 2019 roku.

7. Opłata startowa przez platformę zapisową – BLUEMEDIA lub na konto organizatora  na rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki

S.A Nr 64 1240 3783 1111 0010 2529 4267 podając imię i nazwisko

8. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, zawodnika oraz obowiązkowo dopisek “ Przez metry po kilometr”)

9. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne : Stadion w Bytowie, ul. Brzozowa , sobota 21.09.2010 r. od godz. 8:00 do 8:55

10. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierający: numer startowy oraz okolicznościowy kubek.

11. Podstawą odbioru zestawu startowego w Biurze Zawodów jest okazanie przez zawodnika lub rodziców/opiekunów prawnych dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

KLASYFIKACJE i NAGRODY

 1. W biegu przez metry po kilometr nie będzie prowadzony pomiar czasu.
 2. Bieg ma na celu propagowanie biegania wśród najmłodszych, ma być formą zabawy.
 3. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy Medal i dyplom.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rodzic/opiekun uczestnika biegu zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, znajdującego się na Karcie Startowej, o znajomości regulaminu.
 2. Rodzic/opiekun oświadcza, że uczestnik biegu (dziecko) zdolny jest do udziału w biegu.
 3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych.
 4. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy biegu.
 5. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie otrzyma pamiątkowego medalu.
 6. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NW.
 7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www.klubbiegaczagoch.pl
 9. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Wszystkim startującym życzymy niezapomnianych wrażeń

Regulamin zatwierdzili Organizatorzy

Maratony Polskie